Santa's Chimney 

 

 

 

chimney

 

 

   

Here is the chimney

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Here is the top

 

 

 

 

 

open

 

 

 

Open the lid

 

 

 

 

 

santa

 

 

 

 

Out Santa Claus will pop.

 

santa's chimney

 

 

 

home